Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Raamovereenkomst uitvoeren lokale herstellingen, interventies en uitbreidingsw. rioleringsinfrastr.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Laura Aubroeck
Tel: +32 92425747
E-mail: laura.aubroeck@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327280


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst uitvoeren lokale herstellingen, interventies en uitbreidingsw. rioleringsinfrastr. 
Referentienummer: TMVW-AK-18-010-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232440
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
TMVW staat, in het eigen werkingsgebied (Zone Asse, Zone Brugge, Zone Gent en Zone Ronse), garant voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur waartoe o.a. het preventief en curatief onderhoud, de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen alsook het uitvoeren van aansluitingen behoren. Hiertoe zal TMVW een raamovereenkomst met één of meerdere aannemers afsluiten om 'op afroep' beroep te kunnen doen op gekwalificeerde aannemers voor het uitvoeren van dergelijke opdrachten.
De opdracht wordt onderverdeeld in 8 percelen. Bijkomende info is terug te vinden in de selectieleidraad.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5669844.24 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
kleine interventies Zone Asse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231, BE232, BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Asse (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 2

II.2.1. Benaming
kleine interventies Zone Brugge 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251, BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Brugge (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 3

II.2.1. Benaming
kleine interventies Zone Gent 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233, BE234, BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Gent (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 4

II.2.1. Benaming
kleine interventies Zone Ronse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235, BE234, BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Ronse (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 5

II.2.1. Benaming
grote interventies Zone Asse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232, BE231, BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Asse (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 6

II.2.1. Benaming
grote interventies Zone Brugge 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251, BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Brugge (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 7

II.2.1. Benaming
grote interventies Zone Gent 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234, BE233, BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Gent (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 

Lot 8

II.2.1. Benaming
grote interventies Zone Ronse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235, BE234, BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Zone Ronse (TMVW-zone)Cf. Deel 3 selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 085-192236

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: kleine interventies Zone Asse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Elta,BE Wetteren (Impe)
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: kleine interventies Zone Brugge

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wawebo,BE Sint-Gillis-Waas
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: kleine interventies Zone Gent (60%)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renotec,BE Geel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: kleine interventies Zone Gent (40%)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Elta,BE Wetteren (Impe)
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: kleine interventies Zone Ronse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Elta,BE Wetteren (Impe)
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: grote interventies Zone Asse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Verbraeken Infra,BE Temse
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: grote interventies Zone Brugge

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Verbraeken Infra,BE Temse
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: grote interventies Zone Gent (60%)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wawebo,BE Sint-Gillis-Waas
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 9: grote interventies Zone Gent (40%)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renotec,BE Geel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 10: grote interventies Zone Ronse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wannijn,BE Kluisbergen
NUTS-code: BE235
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05