Bio Base Europe Pilot Plant Vzw

Levering filterelementen BBEPP


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Postadres: Rodenhuizekaai 1,BE-9042 Gent (Desteldonk)
Tel: +32 93357001
E-mail: jochem.vanhove@bbeu.org
Internetadres(sen): http://www.biobaseeurope.eu/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326512


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering filterelementen BBEPP  
Referentienummer: BBEPP-2018-HM-0822-259-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42912350
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers ( max 3) voor de levering van filterelementen ( 4 percelen) aan de Pilot Plant.
Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en de Bio Base Europe Pilot Plant cvba
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere leveranciers ( maximum 3) voor de levering van gassen. aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en . de Bio Base Europe Pilote Plant cvba
Te lezen:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers ( max 3) voor de levering van filterelementen ( 4 percelen) aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en de Bio Base Europe Pilot Plant cvba
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere leveranciers ( maximum 3) voor de levering van gassen. aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en . de Bio Base Europe Pilote Plant cvba
Te lezen:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers ( max 3) voor de levering van filterelementen ( 4 percelen) aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en de Bio Base Europe Pilot Plant cvba
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere leveranciers ( maximum 3) voor de levering van gassen. aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en . de Bio Base Europe Pilote Plant cvba
Te lezen:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers ( max 3) voor de levering van filterelementen ( 4 percelen) aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en de Bio Base Europe Pilot Plant cvba
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere leveranciers ( maximum 3) voor de levering van gassen. aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en . de Bio Base Europe Pilote Plant cvba
Te lezen:
een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers ( max 3) voor de levering van filterelementen ( 4 percelen) aan de Pilot Plant. Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en de Bio Base Europe Pilot Plant cvba
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beschrijving aanbesteding in loten ( II.2.4) werd aangepast naar een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers ( max 3) voor de levering van filterelementen ( 4 percelen) aan de Pilot Plant.
Ten behoeve van de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en de Bio Base Europe Pilot Plant cvba