Az Sint-jan Brugge-oostende Av - Campus Sint-jan

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Renovatie Labo - Speciale gassen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - campus Sint-Jan
Postadres: Ruddershove 10,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Franky Gotelaere
Tel: +32 50452952
Fax: +32 50452979
E-mail: franky.gotelaere@azsintjan.be
Internetadres(sen): www.azsintjan.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Renovatie Labo - Speciale gassen 
Referentienummer: 15075.001 SG
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op vraag van de bouwheer zal een gezamenlijk plaatsbezoek voor AZ st. Jan Brugge renovatie labo ingericht worden voor de kandidaat inschrijvers voor alle percelen technieken op woensdag 12 december 2018 - 9u30 met volgende agenda:
- verzameling in de technische dienst 1ste verdieping van het ziekenhuis
- Aansluitend :
o Bezoek van het verdiep 6 van het labo
o Bezoek van het dakverdiep van de technische ruimte(s)
- Vraagstelling nadien in de vergaderzaal van de technische dienst.