Ecowerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-brabant

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant
Postadres: Aarschotsesteenweg 210,BE-3012 Leuven
Contactpersoon: Massimo Orrico
Tel: +32 485701331
E-mail: massimo.orrico@interleuven.be
Internetadres(sen): www.ecowerf.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325411


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter 
Referentienummer: EcoWerf-OO 2017-CP-03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De detailtekening van de pompinstallatie PS01 wordt toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten