Departement Werk En Sociale Economie

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Werk en Sociale Economie
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Caroline Van Beveren
Tel: +32 25531078
E-mail: caroline.vanbeveren@wse.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.werk.be/online-diensten/dienstencheques https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325263


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques. 
Referentienummer: Departement Werk en Sociale Economie-DWSE/2018/DC-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques in het Vlaamse Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Naar aanleiding van een infosessie op 4/12/2018 wordt bijkomende informatie beschikbaar gesteld.