Ecowerf

Levering van zakken voor inzameling zachte plastics, pmd en huisvuil


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EcoWerf
Postadres: Aarschotsesteenweg 210,BE-3012 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Marielle Hallez
Tel: +32 16284348
E-mail: marielle.hallez@ecowerf.be
Internetadres(sen): www.ecowerf.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van zakken voor inzameling zachte plastics, pmd en huisvuil 
Referentienummer: OO 2018-TD-07
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 19520000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
EcoWerf wenst zakken aan te schaffen voor de inzameling van zachte plastics, pmd en huisvuil voor een periode van twee jaar, twee maal verlengbaar met één jaar.
Geraamde hoeveelheden:
- pmd HDPE 60 l. per jaar: 3.400.000
- pmd HDPE 120 l. per jaar: 9.300
- roze zakken MDPE 60 l. per jaar: 2.800.000
- huisvuilzakken LDPE groot. per jaar: 363.000
- huisvuilzakken LDPE klein. per jaar: 96.000
De leveringen gebeuren in deelleveringen op afroep in de gemeenten van Oost-Brabant, op de hoofdzetel van EcoWerf en in een aantal winkels in het werkingsgebied van EcoWerf.
De selectieve inzameling van pmd vindt plaats in het kader van een Fost Plus-project met het oog op de toepassing van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval ("Samenwerkingsakkoord").
De pmd zakken moeten na gebruik worden teruggenomen en verwerkt op kosten van de Leverancier. F.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een bijlage toegevoegd met foto's van de huidige zakken. Indien gewenst kunnen er stalen aangevraagd worden.