Gemeente Beveren

Heraanleggen van de Fabriekstraat (Melkaderbrug en deel ten noorden van de Melkader)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: gemeente Beveren
Postadres: Stationsstraat 2,BE-9120 Beveren
Contactpersoon: De heer Guido De Bock
Tel: +32 37501733
Fax: +32 37501524
E-mail: guido.de.bock@beveren.be
Internetadres(sen): www.beveren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleggen van de Fabriekstraat (Melkaderbrug en deel ten noorden van de Melkader) 
Referentienummer: talnr. 100393
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: post II.2.4
In plaats van:
Post 116: leveren en plaatsen van 2 pompen voor pompput PS1. Wijziging meetmode hoeveelheden: VH naar SP
Te lezen:
Bijkomende post 116.1. Bijkomende post 116.2. De aangepaste documenten zijn hier te downloaden: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5152/0N/2018
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van post 116 van het lastenboek.