Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762600
E-mail: wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324642


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/N42/11-1M3D8H/18/2-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanleg van een nieuwe rondweg (± 2,5km) omheen St.-Lievens-Esse (Herzele) tussen de Langestraat en de Assestraat. In de Wellestraat en Europaweg (Langestraat - Witte Brug) wordt een gescheiden riolering aangelegd . Ter hoogte van de Schipstraat wordt een dwarsing van de U-bak met de huidige riolering in de Schipstraat via een pompput en persleiding aangelegd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-07
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-07
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een terechtwijzend bericht met samenvatting van de wijzigingen gepubliceerd op 04/12/2018. Zowel in de samenvattende als in de beschrijvende meetstaat werden er wijzigingen aangebracht. Ook in het bestek werden er enkele aanpassingen gedaan. Plannen riolering met aangepaste plannenlijst werden eveneens toegevoegd. Gelieve met deze wijzigingen rekening te houden. Aanbesteding wordt verdaagd naar vrijdag 14/12/2018 om 10 uur.