De Voorzorg Beheer Vzw

Onderhoudscontract liften 2019+


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De VoorZorg Beheer vzw
Postadres: Sint-Bernardsesteenweg 200,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: Tom Van Hostauijen
Tel: +32 32854283
E-mail: tom.vanhostauijen@devoorzorg.be
Internetadres(sen): https://www.devoorzorg.be/antwerpen/Pages/default.aspx https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327610


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudscontract liften 2019+ 
Referentienummer: DVB-2018/010 DVB-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50750000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Toelichting: Deze opdracht heeft als doel de aanstelling van een ondernemer die in het preventief en curatief onderhoud van onze liften voorziet voor een periode van 4 jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft als doel de aanstelling van een ondernemer die in het preventief en curatief onderhoud van onze liften voorziet voor een periode van 4 jaar. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1) Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver, overeenkomstig artikel 70 van de wet overheidsopdrachten, aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen wordt de kandidaat of inschrijver, in eender welke fase van de procedure, uitgesloten tot deelname aan de procedure indien zij vaststelt dat de kandidaat of inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van volgende misdrijven:1. voor deelname aan criminele organisaties2. omkoping3. fraude4. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten5. medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf6. witwassen van geld7. financiering van terrorisme8. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel9. tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven.2) Indien de ondernemer niet blijkt te voldoen aan zijn verplichting tot betaling vanSociale zekerheidsbijdragen, in welk stadium van de procedure ook, wordt deze uitgesloten vandeelname aan de plaatsingsprocedure tenzij de bijdrageschuld beantwoordt aan de voorwaardenopgenomen in artikel 62, §1 van het KB van 18 april 2017 of de ondernemer kan aantonen dat hij opeen aanbesteder of op een overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaaren vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn.3) Indien de ondernemer niet blijkt te voldoen aan zijn verplichting tot betaling van belastingen, in welk stadium van de procedure ook, wordt deze uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure tenzij de schuld beantwoordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 63, §1 van het KB van 18 april 2017 of de ondernemer kan aantonen dat hij op een aanbesteder of op een overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn.Zie bestek voor meer info

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-04


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Antwerpen

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Rechtsmiddelen (zie artikelen 14, 15, 23 en 24 van de voornoemdewet van 17 juni 2017):U kan, indien u dit nodig acht, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen twee soorten rechtsmiddelen instellen:- Een schorsingsberoep binnen een termijn van 15 dagen vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing- En/of een vernietigingsberoep binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissingHet beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen,

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen
Sint-Bernardsesteenweg 200, BE-2020 Antwerpen
E-mail: tom.vanhostauijen@devoorzorg.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06