Ag Vespa

Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel, Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Fien Wauters
Tel: +32 32592845
E-mail: fien.wauters@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327245


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel, Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen 
Referentienummer: AG VESPA-1603 Halewijnlaan 84-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project betreft de afbraak van de bestaande verhardingen en beplantingen, de grondwerken en de nieuwbouw van een politiewijkkantoor met achteraan een carport en een hondenkennel met uitloopweide.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Document contractuele bepalingen eerste maal onleesbaar. Correct bestand werd toegevoegd.