Stad Gent

Raamovereenkomst voor het leveren van vlaggen, vlaggenmasten, banieren en bevestigingssystemen voor banieren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.gent.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Contactpunt Overheidsopdrachten
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.stad.gent 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van vlaggen, vlaggenmasten, banieren en bevestigingssystemen voor banieren 
Referentienummer: ECO/2018/040
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35821000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: De goederen worden geleverd op het adres vermeld op de bestelbon
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van vlaggen, vlaggenmasten, banieren en bevestigingssystemen voor banieren 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1° een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes2° indien hij personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;3° indien hij niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De bekwaamheid, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid dient aangetoond met referenties. Daarom dient een lijst van minimaal drie opdrachten van de laatste drie jaar bijgevoegd te worden met een totale omzet van minimaal EUR 50.000 incl. btw en inclusief een korte omschrijving van hun inhoud. Deze lijst of omschrijving dient vergezeld te zijn van de opgave van de contactpersonen (bijlage E).

Eventuele minimumeisen:
1. De bekwaamheid, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid dient aangetoond met referenties. Daarom dient een lijst van minimaal drie opdrachten van de laatste drie jaar bijgevoegd te worden met een totale omzet van minimaal EUR 50.000 incl. btw en inclusief een korte omschrijving van hun inhoud. Deze lijst of omschrijving dient vergezeld te zijn van de opgave van de contactpersonen (bijlage E).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-22 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 te GentInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Opgelet!Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren.U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06