Kerkfabriek Olvrouwkerk Van Haasrode

OLVrouwkerk van Haasrode - Fase 2c - Onderhouds- en herstellingswerken aan gevels en koor - exterieur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kerkfabriek OLVrouwkerk van Haasrode
Postadres: Milsestraat 43,BE-3053 Haasrode
Contactpersoon: Sofie Beyen
Tel: +32 16498050
E-mail: info@studioroma.be
Internetadres(sen): http://www.studioroma.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326117

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studio Roma cvba
Postadres: Abdij Vlierbeek 7,BE-3010 Kessel-Lo
Contactpersoon: Sofie Beyen
Tel: +32 16498050
E-mail: info@studioroma.be
Internetadres(sen): http://www.studioroma.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OLVrouwkerk van Haasrode - Fase 2c - Onderhouds- en herstellingswerken aan gevels en koor - exterieur 
Referentienummer: STUDIO ROMA-1130_F2c-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhouds- en herstellingswerken aan het schip en koor (exterieur) van de OLVrouwkerk van Haasrode
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Haasrode
II.2.4. Beschrijving
OLVrouwkerk van Haasrode - Onderhouds- en herstellingswerken aan schip en koor - exterieur 
II.2.7. Looptijd
5 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie administratieve bepalingen

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Bewijs van erkenning D24 klasse 1 voor te leggen.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-01 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-01
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Pastorie van OLVrouwkerk Haasrode, Milsestraat 53 te 3053 HaasrodeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06