Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327646


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers 
Referentienummer: AQFINFRA-V0114004-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers
lot1 - fijnbellenbeluchting en menging
Het voorwerp van de opdracht is betreft de renovatie/uitbreiding en opstart voor het gedeelte van de fijnbellenbeluchting en menging incl. de toebehoren, zoals in onderhavig bestek beschreven. De aanneming omvat alle noodzakelijke zaken om tot een afgewerkt geheel te komen, ook de niet expliciet omschreven zaken.
De meerjarige onderhoudsovereenkomst heeft tot doel de surpressoren en beluchtingsschotels in voldoende conditie te houden gedurende de onderhoudsperiode, opdat steeds voldaan wordt aan de gestelde eisen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Overpelt
II.2.4. Beschrijving
V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers lot1 - fijnbellenbeluchting en menging Het voorwerp van de opdracht is betreft de renovatie/uitbreiding en opstart voor het gedeelte van de fijnbellenbeluchting en menging incl. de toebehoren, zoals in onderhavig bestek beschreven. De aanneming omvat alle noodzakelijke zaken om tot een afgewerkt geheel te komen, ook de niet expliciet omschreven zaken. De meerjarige onderhoudsovereenkomst heeft tot doel de surpressoren en beluchtingsschotels in voldoende conditie te houden gedurende de onderhoudsperiode, opdat steeds voldaan wordt aan de gestelde eisen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Overpelt, vervangen beluchtingssysteem

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 300 kalenderdagenHet bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06