Kantonnale Bouwmaatschappij Van Beringen Voor Huisvesting Cv

Bouwen van 8 huurappartementen te Beverlo


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Postadres: Violetstraat 15,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: De heer Lars Burdzy
Tel: +32 11246065
Fax: +32 11433419
E-mail: larsburdzy@kbmbe.be
Internetadres(sen): www.kbmbe.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BENEENS-HEYNEN BVBA
Postadres: Hasseltsesteenweg 8 bus 1,BE-3540 Herk-de-Stad
Tel: +32 13553156
Fax: +32 13553157
E-mail: roel@beneensheynen.be
Internetadres(sen): http://www.beneens-heynen.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 8 huurappartementen te Beverlo 
Referentienummer: 2016.0313.02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Op de hoek van de Oosthamsesteenweg met de Koolmijnlaan te Beverlo
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van 8 huurappartementen te Beverlo 
II.2.7. Looptijd
500 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
kantonnale bouwmaatschappij beringen
violetstraat 15, BE-3580 Beringen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06