Gemeente Essen

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering ziekenwagen voor de dienst 112 en het leveren/plaatsen van de bijzondere medische uitrusting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Essen
Postadres: Heuvelplein 23,BE-2910 Essen
Contactpersoon: De heer Koen Buyens
Tel: +32 495510001
Fax: +32 36700155
E-mail: ambulance112@essen.be
Internetadres(sen): www.essen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering ziekenwagen voor de dienst 112 en het leveren/plaatsen van de bijzondere medische uitrusting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018 - 062
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34114121
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentehuis, Heuvelplein 23 te 2910 Essen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de levering van een nieuwe ziekenwagen, volledig conform de eisen van FOD-Volksgezondheid dienstig in het kader van de dienst 112, dringende geneeskundige hulpverlening, behoeve van de gemeentelijke dienst 112 te Essen. De opdracht bestaat uit het leveren van een nieuwe ziekenwagen, geschikt voor rijbewijs C, en het volledig inrichten en aanpassen van de chauffeurscabine en sanitaire cel volgens de eisen voor de inrichting van voertuigen DGH, compleet met visuele en auditieve signalisatie en belettering volgens KB van 26 april 2017, alsook leveren van andere toebehoren en materialen nodig voor de uitbating en dit volgens beschrijving. In optie:   het aanbieden van een All-In onderhoudscontract voor vijf jaar bij een erkende garage van het aangeboden voertuigmerk.   het aanbieden van een cursus "bestuurder prioritair rijden" voor 25 ambulanciers.  de inschrijver maakt in zijn offerte een prijsvoorstel voor de overname van de huidige ziekenwagen van dienst 112 Essen. De inschrijver kan het voertuig vooraf komen bekijken en foto's maken.  Belangrijke opmerking voor kandidaat-inschrijvers: Het verwerven van ander materieel dan in dit bestek aangeduid, zal voor Dienst 112 Essen moeilijkheden van zowel technische als organisatorische aard meebrengen. Van het bedoelde materiaal zijn immers reeds een aantal uitvoeringen in gebruik in de dienst. Ander materiaal vormt hierop een onontbeerlijke uitbreiding. We streven binnen onze dienst/sector naar standaardisatie, met als gevolg dat het materieel steeds kan vervangen en/of gewisseld worden in de verschillende voertuigen van de hulpverleningszone ziekenwagens 112 Noord-Antwerpen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-03-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Bankverklaring
2. Opgave omzetcijfers.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:
1. De lijst vermeldt minimaal 3 afnemers (Belgische brandweerdiensten of andere instanties actief in de Dringende Medische Hulpverlening.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-11


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06