Belgoprocess Nv

Uitnodiging tot indienen offerte - HUUR DIESELGROEPEN VOOR NUCLEARE SITE - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BELGOPROCESS NV
Postadres: Gravenstraat 73,BE-2480 Dessel
Contactpersoon: De heer Bart De Winter
Tel: +32 14334074
Fax: +32 14334469
E-mail: bart.dewinter@belgoprocess.be
Internetadres(sen): www.belgoprocess.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - HUUR DIESELGROEPEN VOOR NUCLEARE SITE - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: BDEW/GVH/HUUR_DIESELGROEPEN/2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31127000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Dieselgroepen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel
II.2.4. Beschrijving
- Voorzien dieselgroep op stand-by basis van 550 kVA (voor o.a. BP 136X). - Huur dieselgroepen tussen de 30-1000 kVA (voor SCK: 60-500 kVA) & huur externe mazouttanks. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Chauffeur met TREKKER 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel
II.2.4. Beschrijving
Verplaatsen van mobiele noodaggregaten van Belgoprocess op en tussen de sites van Belgoprocess. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 67-69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt. Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die zich samen als een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid kandidaat stellen.Voor de Belgische inschrijver:Voor een Belgische inschrijver zal de aanbestedende overheid de documenten ter verificatie van de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 68 (RSZ-attest, attest Fiscale schulden) en artikel 69,2° (attest niet-faillissement) van de wet van 17 juni 2016 zelf via elektronische weg opvragen (via de toepassing Telemarc). De Belgische inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister bij zijn offerte te voegen, dat maximaal 6 maanden oud is op het tijdstip voor ontvangst van de offertes. Een Belgische inschrijver (rechtspersoon) kan het uittreksel opvragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO - Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 552 27 48, Fax +32 (0)2 552 27 82, E-mail cjc-csr@just.fgov.be.De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, dient een attest uitgereikt door de bevoegde overheid bij zijn offerte te voegen, waarin wordt bevestigd dat voldaan is aan de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.Voor de buitenlandse inschrijver:Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijver, dient de buitenlandse inschrijver de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden bij zijn offerte te voegen. Meer informatie omtrent deze bewijzen vindt u terug op de website van e-Certis: http://ec.europa.eu/markt/ecertis.* Een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste datum voor de ontvangst van offertes.* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de leverancier gevestigd is.* De inschrijver mag geen valse verklaringen hebben afgelegd in het kader van deze procedure.De inschrijver moet geen enkel document bezorgen om te bewijzen dat hij aan deze voorwaarde voldoet. De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor een inschrijver te weren die valse verklaringen heeft afgelegd, mits hij deze beslissing motiveert en, eventueel, passende bewijsstukken voorlegt.* De inschrijver mag niet zijn veroordeeld bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.De aanbestedende overheid onderzoekt de situatie van de inschrijver op basis van het uittreksel uit het strafregister dat is overhandigd ter uitvoering van punt II.18.1.1. hierboven. De inschrijver moet geen enkel bijkomend document bij zijn offerte voegen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Minimale eisen financieel
Eventuele minimumeisen:
1. De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. De volgende opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:
 Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen
 Eigen vermogen < 50% van het kapitaal (alarmbelprocedure)
 Rendement van het totale vermogen
 De operationele cashflow
 Nettoverkoopsmarge
 Liquiditeit in de enge zin
 De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen
Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de belangrijkste voorbeelden van gelijkaardige uitgevoerde opdrachten over de laatste drie jaar (belangrijkste realisaties)2. Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:? beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, .)? beheer van registraties (bvb van productiegegevens,.)? beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, .)? beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel? beheer van wijzigingen? het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers? beheer van klachten en non-conformiteiten3. Systemen met betrekking tot beheer toeleveringsketen en traceersystemen4. Enkel voor perceel 1: Maatregelen inzake milieubeheer5. Enkel voor perceel 1: certificaat kwaliteitscontrole

Eventuele minimumeisen:
1. 3 referenties
2. Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
3. Over een 24/24 dienstverlening beschikken en toelichten hoe dit praktisch toegepast wordt
4. Aantonen dat mazouttanks VLAREM-conform zijn
5. keuringsattest en kwaliteitscontrole dieselgroep


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-31 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-31


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK EERSTE AANLEG
KASTEELPLEIN 1, BE-2300 Turnhout
Tel: +32 14447100

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06