Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

Maasmechelen - Woningen - Waterdicht maken kelderdoorvoer.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Niels Verboven
Tel: +32 472523785
E-mail: Niels.Verboven@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327700


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Maasmechelen - Woningen - Waterdicht maken kelderdoorvoer. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Maasmechelen - Woningen - Waterdicht maken kelderdoorvoer.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-12 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp. Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Anne.Quetstroey@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06