Lede

Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lede
Postadres: Markt 1,BE-9340 Lede
Tel: +32 53606832
E-mail: leen.hendrickx@lede.be
Internetadres(sen): http://www.lede.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329902


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen 
Referentienummer: Lede-2018/42-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen - stopzetting 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
foutieve publicatie

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10