De Mandel Cvba

Renovatie schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen en Klerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Mandel cvba
Postadres: Groenestraat 224,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Jaimy Cottenier
Tel: +32 51233547
Fax: +32 51233508
E-mail: jaimy.cottenier@demandel.be
Internetadres(sen): www.demandel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen en Klerken 
Referentienummer: S_38_39_40
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45422000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat een beperkte renovatie van het schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen, Klerken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Schrijnwerk Perceel A Diksmuide 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Schrijnwerk Perceel B Esen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Esen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Schrijnwerk Perceel C Klerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Klerken
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: Perceel A: D5 Klasse 1
Perceel B: D5 Klasse 3
Perceel C: D5 Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-14 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-14
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Vergaderzaal De Mandel, Groenestraat 224, 8800 RoeselareInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Kortrijk, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09