Vzw Compostela

Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Compostela
Postadres: Doolweg 6,BE-2150 Borsbeek
Contactpersoon: dhr. Wouter Maes
Tel: +32 32402041
E-mail: bouw@compostela.be
Internetadres(sen): http://woonzorgcollectief.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329857

I.3. Communicatie

Officiële benaming: abv+ Architecten bvba
Postadres: Slachthuislaan 25a,BE-2060 Antwerpen
Contactpersoon: mevr. Carine Boeykens
Tel: +32 36601010
E-mail: cb@abvplusarchitecten.be
Internetadres(sen): https://abvplusarchitecten.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking 
Referentienummer: ABV+ Architecten bvba-17017-P01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc
Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen
P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc Gelegen te Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen P01-Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten / afwerking 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-06 12:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09