Koopkoepel

AANKOOP VAN ZORGBEDDEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KOOPKOEPEL
Postadres: Bosdreef 5,BE Torhout
Contactpersoon: Patricia Desmet
Tel: +32 50745625
E-mail: patricia@koopkoepel.be
Internetadres(sen): https://www.koopkoepel.be https://www.koopkoepel.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANKOOP VAN ZORGBEDDEN 
Referentienummer: 2018-247-BED-2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33192100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Koopkoepel vzw treedt op als aankoopcentrale voor zorg- en welzijnsvoorzieningen over heel Vlaanderen. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van zorgbedden voor 65 zorg- en welzijnsvoorzieningen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 01

II.2.1. Benaming
ZORGBED 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
zorgbed 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-06-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 02

II.2.1. Benaming
EXTRA LAAG ZORGBED 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
extra laag zorgbed 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-06-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Fiscaal attest met betrekking tot de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur RSZ-attest Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Jaarrekeningen of neergelegde jaarrekeningen
Eventuele minimumeisen:
Jaarrekeningen of neergelegde jaarrekeningen van de laatste 3 jaar. Deze gegevens zullen door de aanbestedende overheid zelf elektronisch worden opgevraagd. Voor buitenlandse firma-s wordt gevraagd dat deze worden bijgevoegd. Minimumeis: opgave van de volgende berekende ratio-s voor de voorbije 3 afgesloten boekjaren a) Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen(=schulden < 1 jaar) b) Liquiditeitsratio = Quick ratio = (vlottende activa-Voorraden)/ kort vreemd vermogen(=schulden < 1 jaar) c) Solvabiliteitsratio, debt ratio = eigen vermogen/ vreemd vermogen * 100 d) Rentabiliteitsratio van het eigen vermogen = nettowinst(winst na aftrek van interest en belastingen) / gemiddelde eigen vermogen * 100 Waarbij moet voldaan zijn aan de als gezond beschouwde ratio's.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Referenties van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de drie afgelopen jaren Bewijs dat de kandidaat of inschrijver specifieke normen voor kwaliteitswaarborg in acht neemt

Eventuele minimumeisen:
Een lijst van de voornaamste leveringen van dezelfde productgroep (zorgbedden) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding per jaar van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Minimumeisen: Voor beide percelen samengevoegd minimaal leveringen in 10 zorg- of welzijnsvoorzieningen met een minimale omzet voor de totaliteit van 150.000 - per jaar, exclusief BTW. (getotaliseerd resultaat per jaar opgeven) In geval van meer dan 6 kandidaatstellingen worden enkel die firma-s geselecteerd die één of meerdere ISO certifica(a)t(en) kunnen voorleggen: ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 14001 . .


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-11 08:29
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-02-25
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Koopkoepel vzw treedt op tot en met de gunning van de opdracht. In deze opdracht wordt een raamovereenkomst afgelsloten met max. 3 deelnemers per perceel. Daarna volgt een mini-competitie die onze deelnemende voorzieningen zelf voeren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473200
Fax: +32 50473213
E-mail: rea.brugge.burgerlijkegriffie@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Patricia Desmet
Bosdreef 5, BE-8820 Torhout
Tel: +32 50745625
E-mail: patricia@koopkoepel.be
Internetadres(sen): www.koopkoepel.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09