De Ark

PROJECTEN_Turnhout Stoktse Plein, omgevingsaanleg (nr. VMSW 1290/2014/0170/03)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DE ARK
Postadres: Campus Blairon 599,BE-2300 Turnhout
Tel: +32 14401100
Fax: +32 14401101
E-mail: aankoop@arkwonen.be
Internetadres(sen): www.arkwonen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PROJECTEN_Turnhout Stoktse Plein, omgevingsaanleg (nr. VMSW 1290/2014/0170/03) 
Referentienummer: 2018-0129
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233121
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Turnhout, Het Stoktse Plein
II.2.4. Beschrijving
PROJECTEN_Turnhout Stoktse Plein, omgevingsaanleg (nr. VMSW 1290/2014/0170/03) 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-14 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-14
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, AFDELING TURNHOUT
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout
Tel: +32 14447100
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/index.php/algemene-info-turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09