Associatie Ku Leuven P/a Ku Leuven, Alma Vzw, Centrum Voor Levende Talen Vzw

KANDIDAATSTELLING - Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Associatie KU Leuven p/a KU Leuven, Alma vzw, Centrum voor Levende Talen vzw
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Leuven
Contactpersoon: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329717


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KANDIDAATSTELLING - Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur 
Referentienummer: KULeuven-QNOP18-854-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30210000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Dell Technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De overeenkomst kan verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
HP Technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De overeenkomst kan verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden.  

Lot 3

II.2.1. Benaming
IBM Technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De overeenkomst kan verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden.  

Lot 4

II.2.1. Benaming
Lenovo Technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor onderhoud, uitbreiding en ondersteuning van Dell, HP, IBM en Lenovo serverinfrastructuur 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De overeenkomst kan verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-14 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08