Vzw Vkso Mww Scholen A/d Leie

Ter beschikking stellen van schoolmaaltijden van januari 2019 tot juni 2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw VKSO MWW Scholen a/d Leie
Postadres: Koestraat 24,BE-8940 Wervik
Contactpersoon: De heer Luc Vergote
Tel: +32 56443007
E-mail: luc.vergote@scholenaandeleie.be
Internetadres(sen): www.scholenaandeleie.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ter beschikking stellen van schoolmaaltijden van januari 2019 tot juni 2022 
Referentienummer: catering 2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15894210
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1542050.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije secundaire scholen te Menen
II.2.4. Beschrijving
De vzw VKSO MWW wenst voor de schooljaren 2018-19 ( vanaf tweede trimester) / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 een cateraar aan te stellen voor drie secundaire scholen in het centrum van Menen ( Sint-Aloysiuscollege Grote Markt 13 / VTI Sint-Lucas Oude Leielaan 15 / Sint-Jorisschool Fabiolalaan 2 ) De scholen kiezen er voor om gebruik te maken van een reservatiesysteem en verwachten dat de inschrijver elke middag een dagvers aanbod doet van: een warme schotel, soep, een alternatieve warme schotel, een koude schotel, saladbar en assortiment belegde broodjes, dessert.De cateraar moet ook kunnen inspelen op vraag naar maaltijden aangepast aan allergenen en vegetarische maaltijden.  De scholen beschikken over een beperkte basisuitrusting (friteuse, steamoven, bain-marie, koeltoonbank, saladbar, werktafels.) die door de inschrijver kan gebruikt worden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 193-436781

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ter beschikking stellen van schoolmaaltijden van januari 2019 tot juni 2022

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COMPASS GROUP BELGILUX SA
Postadres: Chaussee De Haecht 1179,BE-1130 Haeren (Bruxelles)
Tel: +32 22432211
Fax: +32 22432200
E-mail: info@compass-group.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08