Stad Kortrijk

Raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners (2019-2022).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Kortrijk
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Eggermont
Tel: +32 56278550
E-mail: sofie.eggermont@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.kortrijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners (2019-2022). 
Referentienummer: 2018/1586
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30192000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
158784.71 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse stadsgebouwen, 8500 Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
De stad Kortrijk sluit een raamovereenkomst af voor de aankoop en levering van kantoorartikelen en toners op afroep en heeft tot doel het bestelproces van kantoorartikelen en toners zo efficiënt mogelijk te regelen.  Om een langetermijnrelatie uit te bouwen moeten de processen die de leverancier hanteert afgestemd zijn op de noden. Er wordt enerzijds gewerkt met een inventarislijst met kantoorartikelen en toners aan een vaste prijs en anderzijds met kantoorartikelen en toners uit de catalogus. De inschrijver houdt rekening met decentrale leveringen en voorziet een online bestelsysteem De openingsuren van de verschillende locaties zijn beschikbaar op de website van stad Kortrijk. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 199-450749

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners (2019-2022).

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Lyreco Belgium nv
Postadres: Rue Du Fond Des Fourches 20,BE-4041 Vottem
Tel: +32 43619923
Fax: +32 43654150
E-mail: customer.be@lyreco.com
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.lyreco.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08