Ocmw Sint-niklaas

Aanstelling externe dienst voor bescherming op het werk voor zorgpunt Waasland


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Sint-Niklaas
Postadres: Abingdonstraat 99,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: De heer Ghislain T'Syen
Tel: +32 37786101
Fax: +32 37786105
E-mail: ghislain.tsyen@sint-niklaas.be
Internetadres(sen): www.ocmwsintniklaas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstelling externe dienst voor bescherming op het werk voor zorgpunt Waasland 
Referentienummer: 2018-179/OVA/externe prev dienst/DG-GT
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85147000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
218049.98 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
II.2.4. Beschrijving
aanstelling externe dienst voor bescherming op het werk voor zorgpunt Waasland 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 166-379236

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: aanstelling externe dienst voor bescherming op het werk voor zorgpunt Waasland

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SECUREX VZW
Postadres: Tervurenlaan 43,BE-1040 Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08