Stad Kortrijk

Realisatie van een nieuwe centrale werkplaats met kantoren, inclusief de omgevingsaanleg, voor het beheer openbaar domein Kortrijk door middel van een design & build-opdracht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Kortrijk
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Mevrouw Gudrun Verschueren
Tel: +32 496703680
E-mail: gudrun.verschueren@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.kortrijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Realisatie van een nieuwe centrale werkplaats met kantoren, inclusief de omgevingsaanleg, voor het beheer openbaar domein Kortrijk door middel van een design & build-opdracht 
Referentienummer: 2017/1188
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
4228438.19 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Vier Linden, Kortrijk-Heule
II.2.4. Beschrijving
De stad Kortrijk staat garant voor een uitgebreid pakket van taken en dienstverlening. Een groot deel hiervan bestaat uit het beheer van het openbaar domein. Dit gaat over het onderhoud van de parken, pleinen, straten, voetpaden en de ophaling van het huisvuil.  Deze dienstverlening wordt georganiseerd en uitgevoerd door het team beheer openbaar domein (BOD). Dit team bestaat uit ca. 125 mensen die instaan voor het kwaliteitsvol beheer van het openbaar domein op het volledige grondgebied van Kortrijk. Om dit team haar taken op een goeie en kwaliteitsvolle manier te laten uitvoeren heeft het stadsbestuur beslist een nieuwe depot te realiseren. Dit nieuwe depot moet dienen als uitvalsbasis voor alle activiteiten van het team beheer openbaar domein. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Realisatie van een nieuwe centrale werkplaats met kantoren, inclusief de omgevingsaanleg, voor het beheer openbaar domein Kortrijk door middel van een design & build-opdracht

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV IBC / VAN TORNHAUT
Postadres: Knokkeweg 23,BE-9880 Aalter
E-mail: info@ibcvt.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08