Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Aankoop van mobiele Full HD torens met toebehoren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Schietecatte
Tel: +32 92246149
E-mail: sofie.schietecatte@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aankoop van mobiele Full HD torens met toebehoren 
Referentienummer: 2018-059-MIT-SS
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Onder deel 3. Technische Bepalingen clausule III.2.2 "Camerakop" (pg 23 van het bestek) werd "steriliseerbaar" vervangen door "reinigbaar". Deze aanpassing werd in het geel gearceerd. De nieuwe versie van 08/01 (definitief bestek - erratum 1) vervangt de vorige versie (definitief bestek).