Inter-vilvoordse Maatschappij Voor Huisvesting

Het bouwen van 8 sociale huurwoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Parkstraat 115,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Olivier Moelaert
Tel: +32 22571150
Fax: +32 22571160
E-mail: projecten@intervilvoordse.be
Internetadres(sen): www.intervilvoordse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het bouwen van 8 sociale huurwoningen 
Referentienummer: 2630/2009/0898/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bestanden en antwoorden van de ontwerper toegevoegd. ophalen met bestandsnaam "erratum 190108 . "