Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: ing. Bert Brugghe
Tel: +32 50404901
E-mail: bert.brugghe@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308891 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329931


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen. 
Referentienummer: AWV W-Vl-18/07_X30/0/339_EVDV -F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34942000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewest- en autosnelwegen, meer bepaald in de districten:
- D311 - district Brugge
- D312 - district Kortrijk
- D313 - district Ieper
- D315 - district Oostende
- D316 - district Pittem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Trafiroad NV,BE-9160 Lokeren
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van Sate
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10