Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Ruimen en/of profileren van grachten en bermen langs de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Limburg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323665 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329916


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ruimen en/of profileren van grachten en bermen langs de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Limburg 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/18/57-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Limburg de afwatering van de gewestwegen te verzekeren door het ruimen en/of profileren van de grachten en de wegbermen.
De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek. Deze locaties liggen verspreid over de provincie Limburg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
383422.15 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Limburg de afwatering van de gewestwegen te verzekeren door het ruimen en/of profileren van de grachten en de wegbermen. De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek. Deze locaties liggen verspreid over de provincie Limburg. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ruimen en/of profileren van grachten en bermen langs de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Brosens Aannemingen BVBA
Postadres: Vissenheuvel 22,BE-2910 Essen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10