Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

DOM-053-08-240-Z Werken Dries en Lindekouter te Erpe-Mere


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Patrick Rombaut
Tel: +32 92425733
E-mail: patrick.rombaut@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329842


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DOM-053-08-240-Z Werken Dries en Lindekouter te Erpe-Mere 
Referentienummer: TMVW-DOM-053-08-240-Z-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45231300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Dries en in de Lindekouter op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titel:
In plaats van:
DOM-053-08-240-Z Werken Dries en Lindekouter te Machelen
Te lezen:
DOM-053-08-240-Z Werken Dries en Lindekouter te Erpe-Mere
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Locatie uitvoering verkeerd vermeld