Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak Cvba

Oude Gentweg fase III, te 9230 Wetteren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: gewestelijke vennootschap Eigen Dak cvba
Postadres: Felix Beernaertsplein 55/01,BE-9230 Wetteren
Tel: +32 93654310
E-mail: iris.debock@eigendak.be
Internetadres(sen): www.eigendak.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328725


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oude Gentweg fase III, te 9230 Wetteren 
Referentienummer: Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak-4340/2016/0219/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 12 woonentiteiten en omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het erratum betreft: - de correcte inhoud van het mapje "08: technisch verslag bodemsaneringsdeskundige + conformverklaring. - Het administratief bestek en een nota betreffende de stelposten Art 60.64., 64.31. en 70.16.