Infrabel - Area North-east

Besteknr. 57/54/2/18/040 - Levering en installatie van een nieuwe koelinstallatie voor LCI Leuven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Jeroen Hoeben
Tel: +32 490525208
E-mail: jeroen.hoeben@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322839


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Besteknr. 57/54/2/18/040 - Levering en installatie van een nieuwe koelinstallatie voor LCI Leuven 
Referentienummer: I-I.NO-5754218040-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat voornamelijk:
 het leveren, plaatsen en indienststellen van een VRF installatie voor het administratief gebouw van Infrabel te Leuven volgens de wettelijke vereisten, de voorschriften van de fabrikanten aangevuld met de code van goede praktijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verbeterend Bericht nr. 57/54/2/18/040/1 dd. 10/01/2019 - bijlage bij bestek nr. 57/54/2/18/040