Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Raamovereenkomst voor betalingsdienst Payment Services Provider (PSP)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332616


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor betalingsdienst Payment Services Provider (PSP) 
Referentienummer: TECH-ICT-2017-mibla-256-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
SLUITING RAAMOVEREENKOMST:
Raamovereenkomst voor een Payment Services Provider (PSP) betalingsdienst, voor een periode van 3 jaar, eventueel driemaal verlengbaar met 1 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
SLUITING RAAMOVEREENKOMST: Raamovereenkomst voor een Payment Services Provider (PSP) betalingsdienst, voor een periode van 3 jaar, eventueel driemaal verlengbaar met 1 jaar. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 243-507830

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ingenico E-Commerce Solutions BVBA
Postadres: Woluwedal 102,BE-1020 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08