Vzw Jessa Ziekenhuis

Raamovereenkomst voor levering, plaatsing en indienststelling van platformen voor H & E-kleuringen, special stains en immuno-ish met alle bijbehorende reagentia


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres: Salvatorstraat 20,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Tanja Ronda
Tel: +32 11335891
E-mail: tanja.ronda@jessazh.be
Internetadres(sen): www.jessazh.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor levering, plaatsing en indienststelling van platformen voor H & E-kleuringen, special stains en immuno-ish met alle bijbehorende reagentia 
Referentienummer: TR 2019-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33910000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: campus Virga Jesse - huis 9, Stadsomvaart 9 te 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
De inschrijvers toegelaten tot de raamovereenkomst zullen tijdens het verdere verloop van de procedure opnieuw in mededinging worden gesteld via één of meerdere minicompetities. De opdrachtgever zal deze minicompetitie(s) organiseren met respect voor de regels van de wetging overheidsopdrachten die van toepassing zijn voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De vermoedelijke hoeveelheden worden verder gespecificeerd per nieuwe minicompetitie. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste 3 boekjaren.3. Financiële ratio's : liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaren.Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met deze entiteiten. In dat geval moet hij de Opdrachtgever aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
Eventuele minimumeisen:
2. Géén negatief eigen vermogen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst met minimum 3 en maximum 5 relevante leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij onstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.Het dient te gaan over ISO15189-geacrediteerde laboratoria, waar het aangeboden toestel functioneel is. Of erkenning door Sciensano of gelijkwaardig (bijvoorbeeld CCKL in Nederland).

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst met minimum 3 en maximum 5 relevante recente leveringen met minimum vermelding van volgende gegevens :
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever;
- Vermelding van de bedragen;
- Omschrijving van de opdracht.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Dienst Aankoop, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11374154
E-mail: rechtbank@hasselt.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08