Departement Financien En Begroting

Verzekeringspolissen (alle risico's brand, alle risico's elektronica, alle risico's kunst en arbeidsongevallen) die behoren tot de opdrachtencentrale van verzekeringen van de Vlaamse Gemeenschap


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Financien en Begroting
Postadres: Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 35, bus 61,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Luc Keereman
Tel: +32 24359055
Fax: +32 25535802
E-mail: luc.keereman@fb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332587


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
verzekeringspolissen (alle risico's brand, alle risico's elektronica, alle risico's kunst en arbeidsongevallen) die behoren tot de opdrachtencentrale van verzekeringen van de Vlaamse Gemeenschap 
Referentienummer: Dep. Financien en Begroting-VO/FB/DEP/2018/001/BOBFO-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht betreft het afsluiten van patrimonium gerelateerde alsook persoons gerelateerde polissen voor de entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, met name :
- alle risico's brand
- alle risico's elektronica
- alle risico's kunstwerken
- arbeidsongevallen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6840606.88 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
alle risico's brand 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
alle risico's brand 

Lot 2

II.2.1. Benaming
alle risico's elektronica 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
alle risico's elektronica 

Lot 3

II.2.1. Benaming
alle risico's kunstwerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
alle risico's kunstwerken 

Lot 4

II.2.1. Benaming
arbeidsongevallen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
arbeidsongevallen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 088-198371

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Alle risico's brand

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias NV
Nationaal identificatienummer: 0404484654
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KBC Verzekeringen
Nationaal identificatienummer: 0403552563
Postadres: Professor Roger Van Overstraetenplein 2,BE-3000 Leuven
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA Belgium
Nationaal identificatienummer: 0404483367
Postadres: Troonplein 1,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Alle risico's Elektronica

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias NV
Nationaal identificatienummer: 040484654,BE-4000 Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Alle risico's kunstwerken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias NV
Nationaal identificatienummer: 0404484654,BE-4000 Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Personenverzekering

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA Belgium
Nationaal identificatienummer: 0404483367,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08