Universitair Ziekenhuis Gent

Leveren van ziekenwagen en MUG voor spoedgevallen en ziekenwagen voor neonatologie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Sophie Sieben
Tel: +32 93320080
Fax: +32 93323853
E-mail: sophie.sieben@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van ziekenwagen en MUG voor spoedgevallen en ziekenwagen voor neonatologie 
Referentienummer: OP/JVDB/SSI/D34180148
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34114121
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
458990.20 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leveren van een ziekenwagen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Spoedgevallen, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel heeft betrekking op het leveren van een ziekenwagen voor de afdeling spoedgevallen. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Leveren van een MUG voertuig 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Spoedgevallen, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft de levering van een MUG voertuig voor de dienst spoedgevallen. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Leveren van een ziekenwagen voor de dienst neonatologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Spoedgevallen, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft de levering van een ziekenwagen voor de dienst neonatologie. In optie dient een tweede voertuig te worden aangeboden. Dit is een mogelijks te lichten optie. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 106-241467

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren van een ziekenwagen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Autographe sa
Postadres: Avenue Lavoisier 2,BE-1300 Wavre
Tel: +32 10476585
Fax: +32 10476595
E-mail: info@autographe.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.autographe.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Leveren van een MUG voertuig

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Autographe sa
Postadres: Avenue Lavoisier 2,BE-1300 Wavre
Tel: +32 10476585
Fax: +32 10476595
E-mail: info@autographe.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.autographe.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Leveren van een ziekenwagen voor de dienst neonatologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Autographe sa
Postadres: Avenue Lavoisier 2,BE-1300 Wavre
Tel: +32 10476585
Fax: +32 10476595
E-mail: info@autographe.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.autographe.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08