Vzw Zorggroep Zusters Van Berlaar

Raamovereenkomst voor architectuuropdrachten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Postadres: Markt 13,BE-2590 Berlaar
Contactpersoon: Tania Stalmans
Tel: +32 34200449
E-mail: tania.stalmans@zusters-berlaar.be
Internetadres(sen): http://zorggroepzvb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332556


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor architectuuropdrachten 
Referentienummer: Vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar-ZZVB-1901-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft een volledige architectuuropdracht, inclusief aanverwante studies. De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpteam onder leiding van een architect.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Holsbeek, Wiekevorst, Berlaar
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor volledige architectuuropdracht voor de bouw van buurtzorghuizen (lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, kortverblijfkamers). 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht kan 5 maal verlengd worden met telkens een periode van 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De maximale looptijd is aldus 6 jaar (zijnde 1 +1 +1 +1 +1 +1).  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie selectieleidraad


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-03-20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08