Gewestelijke Maatschappij Voor Volkshuisvesting Cvba

Renovatie van 55 woningen wijk Cantillon Ternat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba
Postadres: Bezemstraat 83 A,BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contactpersoon: De heer Marc Paesmans
Tel: +32 23710330
Fax: +32 23782896
E-mail: marc.paesmans@volkshuisvesting.be
Internetadres(sen): www.volkshuisvesting.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische Dienst
Postadres: Bezemstraat 83A,BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contactpersoon: De heer Steven Matthys
Tel: +32 23710330
Fax: +32 23782896
E-mail: td@volkshuisvesting.be
Internetadres(sen): www.volkshuisvesting.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
renovatie van 55 woningen wijk Cantillon Ternat  
Referentienummer: 2009/1640/04
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: wijk Cantillon 1740 Ternat
II.2.4. Beschrijving
Betreft een totale renovatie van 55 huurwoningen in wijk Cantillon te 1740 Ternat. Uitvoering gebeurt gefaseerd en met verhuisbewegingen. 
II.2.7. Looptijd
1800 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-20 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 13:30
Adres: Bezemstraat 83A (vergaderzaal 1ste verdieping) 1600 Sint-Pieters-Leeuw

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Om toegang te hebben tot de leegstaande woningen en aanhorigheden dient ervoorafgaandelijk door de aannemer met de bouwheer/opdrachtgever een afspraakvastgelegd te worden. Voor verdere bepalingen verwijzen we naar het bijzonder bestek ( deel O )De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
Tel: +32 25086111
Fax: +32 25086277

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08