De Vlaamse Waterweg Nv

Durme RO te Hamme en LO te Temse en Waasmunster - Technisch detailontwerp projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Dorien Verstraete
E-mail: dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331962


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Durme RO te Hamme en LO te Temse en Waasmunster - Technisch detailontwerp projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0009-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71242000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten hoofdzakelijk:
- het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor in- en uitwateringssluis;
- het opmaken van wapeningsplannen en -borderellen;
- het opmaken van aanbestedingsdossiers: bestek der werken, plannen, meetstaten, ramingen, .;
- het opmaken van een sloopopvolgingsplan;
- het opmaken van een uitvoeringsontwerp van overloopdijken;
- het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor dissipatiegrachten;
- het optimaliseren van geulenpatronen met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur;
- afstemmen en overleggen met de aanbestedende overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-04
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-06
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-04
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-06
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht 1: wegens de onbeschikbaarheid van e-Procurement op de eerst voorgestelde datum wordt de opening van offertes uitgesteld naar een nieuwe datum nl. woensdag 06 maart 2019 om 09u45