Stad Aalst

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug over de Dender ter hoogte van de Houtkaai


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Aalst
Postadres: Werf 9,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300
E-mail: aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen): www.aalst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug over de Dender ter hoogte van de Houtkaai 
Referentienummer: Aalst-PPP091-3717/9008/18/I-108-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221113
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende documenten