Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Antwerpen - FOD Justitie - Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Contactpersoon: Katrien Huyghe
Tel: +32 32230082
E-mail: oga.vrn@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324236


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen - FOD Justitie - Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie 
Referentienummer: VRN-2018-1100493-KAHU-137B-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Antwerpen - FOD Justitie - Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzettingsbericht 4 heeft als bijlage een aangepaste samenvattende meetstaat. Dit ter vervanging van de samenvattende meetstaat die als bijlage bij rechtzettingsbericht 3 zat. Dit gehele rechtzettingsbericht, inclusief bijlage, maken voortaan integraal deel uit van het aanbestedingsdossier voor het project "Restauratie en renovatie van Gerechtshof Britselei Antwerpen, Bijzonder bestek nr. 2017/11.0049/137B".