Flanders Make Vzw

Aankoop van een hybride werkcel voor de assemblage van natte platen koppelingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Flanders Make vzw
Postadres: Oude Diestersebaan 133,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11790570
E-mail: procurement@flandersmake.be
Internetadres(sen): http://www.flandersmake.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332663


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van een hybride werkcel voor de assemblage van natte platen koppelingen 
Referentienummer: Make-WOO-FM2018-078 Aankoop van een hybride werkcel-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 73110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van een hybride werkcel voor de assemblage van natte platen koppelingen + meer info op RFQ
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
149953.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: van hoecke Automation,BE gavere
NUTS-code: BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Hasselt, BE Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Hasselt, BE Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Hasselt, BE Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11