Vlaamse Gemeenschapscommissie

Openbare procedure voor werken voor de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Nicolas Lebeer
E-mail: nicolas.lebeer@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332129


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor werken voor de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) 
Referentienummer: VGC-GCVAK0801A01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen (VK) in Sint-Jans-Molenbeek biedt een divers programma op vlak van cultuur, educatie, welzijn en werk. Om relevant te blijven voor de toekomst plant de VGC de noodzakelijke werken voor een totaal van 2.105 m² aan renovatie.
Het voorliggende ontwerp bestaat uit drie vernieuwende elementen.
- Ten eerste wordt het bestaande gemeenschapscentrum met bijhorende concertzaal gerenoveerd en geoptimaliseerd.
- Ten tweede worden vier onbewoonde en ongebruikte gebouwen (Sint Jozefstraat 18, 20 en 22 - Pastorijstraat nr. 42) afgebroken en wordt er een groene as/gemeenschapstuin van ongeveer 650m² gecreëerd.
- Als derde vernieuwing wordt de bestaande hangar van 225m² gelegen langs de nieuwe gemeenschapstuin grondig gerenoveerd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)


WIJZIGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN GCVAK0801A01 - 07/02/2019
datum : 07-02-2019
betreft : "verbouwing van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Schoolstraat 76 te 1080 Brussel
(Molenbeek)"
DEEL ARCHITECTUUR
- In detailmeetstaat en samenvattende meetstaat werden volgende eenheden aangepast.
* art. 54.22.20 deurbladen - hout met volle kern / multiplex: correcte eenheid - PM
* art. 80.41.10 acrylaathars - wanden - correcte eenheid - M2
DEEL SPECIALE TECHNIEKEN
- Deel 3: Technische voorschriften - LIFT
* Aangepast lastenboek Lift dd. 05/02/2019 is toegevoegd en vervangt lastenboek Lift dd. 01/02/2019
- Deel 6: Plannen - CV:
* Ontbrekend plan "TH_100.1.pdf" is toegevoegd.
ALGEMEEN
De excell-files van de in te vullen meetstaten architectuur, stabiliteit en speciale technieken zijn toegevoeg