Gemeente Lochristi

Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, Schoolstraat en Dorpsstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Lochristi
Postadres: Dorp-West 52,BE-9080 Lochristi
Contactpersoon: De heer Christoph De Fré
Tel: +32 93268826
Fax: +32 93269233
E-mail: christoph.de.fre@lochristi.be
Internetadres(sen): www.lochristi.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, Schoolstraat en Dorpsstraat 
Referentienummer: 2018/042-2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Kapelleken, Schoolstraat, Dorpsstraat, Koning-Albertlaan
II.2.4. Beschrijving
De uitvoering van de werken gebeurt in volgende 5 hoofdfases: - fase 1: kruispunt Dorpsstraat - Koning-Albertlaan + volledige afwerking bovenbouw kruispunt - fase 2: tussen Koning-ALbertlaan en Bijlokelaan (incl. plateau) - fase 3: tussen Bijlokelaan en Graslaan (incl. plateau) - fase 4: tussen Graslaan en Hijftestraat + Kapelleken tussen bypass en Schoolstraat - fase 5: fietspad rotonde Hijftestraat 
II.2.7. Looptijd
220 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De attesten als bedoeld in art. 62 en 63 koninklijk besluit van 18 april 2017 zullen door de aanbestedende overheid worden opgevraagd.* de inschrijvers worden gevraagd een recent uittreksel van strafregister bij hun offerte te voegen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. - Uittreksel uit het strafregister (of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte;- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon)
Eventuele minimumeisen:
1. - Uittreksel uit het strafregister (of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte;
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie erkenning

Eventuele minimumeisen:
1. zie erkenning
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Collegezaal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11