Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

Tervuren- Sint-hubertuskapel - Opmeting scheuren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Van Gestel Sandra
Tel: +32 479953558
E-mail: Sandra.vangestel@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332704


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tervuren- Sint-hubertuskapel - Opmeting scheuren 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71335000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Tervuren- Sint-hubertuskapel -
Opmeting scheuren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-20 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11