Leuvense Katholieke Scholen Aan De Dijle (lksd) Vzw

PARIDAENS - stookplaats


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) vzw
Postadres: Janseniusstraat 2,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Peter Wallays, technisch directeur en preventieadviseur
Tel: +32 16202655
E-mail: peter.wallays@paridaens.be
Internetadres(sen): www.paridaens.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332703


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PARIDAENS - stookplaats 
Referentienummer: LAVA-1007PAR02ST-Bbis-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken blok D & F: inrichting centrale
stookplaats in de kelder van blok D,
aanpassingswerken gelijkvloers en verdiepingen en
nieuwe dakbedekkingen op beide blokken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Janseniusstraat 2 - 3000 Leuven
II.2.4. Beschrijving
blok D & F: inrichting centrale stookplaats in de kelder van blok D, aanpassingswerken gelijkvloers en verdiepingen en nieuwe dakbedekkingen op beide blokken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Renovatiewerken blok D & F: inrichting centrale stookplaats in de kelder van blok D, aanpassingswerken gelijkvloers en verdiepingen en nieuwe dakbedekkingen op beide blokken

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11