Provincie Oost-vlaanderen

Restauratie Roomanmolen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Eric Torrekens
Tel: +32 92677948
Fax: +32 92677999
E-mail: eric.torrekens@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie Roomanmolen 
Referentienummer: 2018-0872
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Restauratie Molenromp 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Roomanmolen, Beekstraat 10 te 9170 Sint-Gillis-Waas
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Vernieuwen van de stelling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Roomanmolen, Beekstraat 10 te 9170 Sint-Gillis-Waas
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Houtwerkherstel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Roomanmolen, Beekstraat 10 te 9170 Sint-Gillis-Waas
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
1 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van fiscale schulden. De aannemer zal tevens op datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen fiscale schulden mogen hebben.* De inschrijver is vrijgesteld van het bijvoegen van het RSZ-attest en het bewijs van erkenning, aangezien deze documenten elektronisch zullen opgevraagd worden door het bestuur.* De kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, moet voldaan hebben aan alle vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarden dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van sociale schulden. De aannemer zal tevens op de datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen sociale schulden mogen hebben.De aanbestedende overheid zal, conform de op 01/08/2008 en 19/02/2009 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde adviezen van de Commissie voor de Overheidsopdrachten, nagaan of de inschrijvers sociale en fiscale schulden hebben in de zin van de bepalingen van de registratiewetgeving over de hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal en fiscaal vlak.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Zie de vereiste erkenning
Eventuele minimumeisen:
1. Zie de vereiste erkenning

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Erkenning2. Technische bekwaamheid3. Timing en fasering

Eventuele minimumeisen:
1. D23 (restauratie door ambachtslieden) en D24 (restauratie van monumenten), beide in de klasse overeenkomstig het inschrijvingsbedrag.
2. De technische bekwaamheid van de aannemer dient aangetoond te worden door een lijst van relevante referentieprojecten (met een minimum van 2 per perceel), gelijkwaardig wat betreft hun aard en omvang, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de werken. Deze getuigschriften vermelden het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht, waarbij de inschrijver op ere verklaart dat 50% van de werken werden uitgevoerd met eigen personeel. Telefoonnummer van de werfverantwoordelijke van het opdrachtgevend bestuur wordt in functie van een positieve evaluatie eveneens bijgevoegd.
3. De inschrijver verklaart door inschrijving dat hij de werken binnen een billijke periode kan aanvangen
Vereiste erkenning: Voor perceel I:
D23 (Restauratie door ambachtslieden), Klasse overeenkomstig inschrijvingsbedrag
D24 (Restauratie van monumenten), Klasse overeenkomstig inschrijvingsbedrag


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-27 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-27
Plaatselijke tijd: 14:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.In e-tendering zijn er drie mogelijkheden:- De bevoegde persoon tekent de offerte en alle bijhorende documenten met de elektronische identiteitskaart.- De bevoegde persoon geeft volmacht aan de persoon die de offerte en de bijhorende documenten met zijn elektronische identiteitskaart tekent. De volmacht is een eenvoudig (word) document getekend met elektronische identiteitskaart door de bevoegde persoon en bij de offerte gevoegd of per post op papier verstuurd.- De inschrijver koopt een gekwalificeerd certificaat bij een (private) certificatiedienstverlener.De elektronischer identiteitskaart of het certificaat mag op het moment van de inschrijving NIET vervallen zijn.Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen.De offerte kan niet ingediend worden op papier.De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen.Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.Meer informatie kan u vinden op volgende website : http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0)2 790 52 00.Wie moet de offerte tekenen?Bron: https://www.bestuurszaken.be/aanbestedende-overheden/veelgestelde-vragen#tekenenDe offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, moeten ondertekend zijn door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en de offerte in te dienen, met bijvoeging van de stukken waaruit hun bevoegdheid blijkt. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of uit een bijzondere volmacht.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11