Tmvw Servicelijnen

Aanstellen van een aannemer voor de sloopwerken op de sportsite Oostveldstraat 162 te Eeklo.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TMVW servicelijnen
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Annelies Stevens
Tel: +32 92425798
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): https://www.farys.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331321


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de sloopwerken op de sportsite Oostveldstraat 162 te Eeklo. 
Referentienummer: TMVW A-AF-9900-18-003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Eeklo wenst zijn oude sportinfrastructuur op de site Oostveldstraat 62 te Eeklo af te breken. Op de site dient de volgende infrastructuur te worden gesloopt: het zwembad, de omliggende verhardingen, de achterliggende tennispleinen en de sporthome
(containerbouw).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste

gelieve gebruik te maken van de aangepaste samenvattende opmeting bij het indienen van uw offerte, alsook een nota toe te voegen aan uw offerte waarin vermeld staat dat u rekening hebt gehouden met deze bijkomende informatie.